5 Golden Rules - Bemba

Ba Syngenta beminine pa kufwaisha ukutungilila abalimi pakutila balekwata ubusomboshi ubwingi uku ninshi balecingilila abantu, inama sha mpanga elyo ne filengwa na Lesa.

Tulekoselesha abalimi mu fyalo fyonse ukukonkesha sana Amafunde Ayacindama 5 ilyo balebomfya Imiti iya Kucingilila Ifilimwa elyo ne mbuto isho babikako umuti.

Nga mulefwaya ukwishibilapo na fimbi kabiyeni pa www.pesticidewise.com

Not your language? Choose your language here.